Cần Bán MÁY HỦY GIẤY IDEAL 2240

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi khoatruong, 22 Tháng bảy 2010.

 1. Liên hệ: 0903 752 268 - Nick Chat: ngochoang862000
   
  IDEAL 2240
  Maùy huûy taøi lieäu caét sôïi 4mm
  Huûy ñöôïc 10-12 tôø/laàn
  Kích thöôùc : H452 x W345 x D215mm
  Troïng löôïng : 5Kg
  01
  3.977.000

  IDEAL 2240CC
  Maùy huûy taøi lieäu caét vuïn 3mm x 25mm
  Huûy ñöôïc 6-7 tôø/laàn
  Kích thöôùc : H452 x W345 x D215mm
  Troïng löôïng : 7Kg
  01
  5.237.000

  IDEAL 2260
  Maùy huûy taøi lieäu caét sôïi 4mm
  Huûy ñöôïc 15-17 tôø/laàn
  Kích thöôùc : H630 x W395 x D295mm
  Troïng löôïng : 10.5Kg
  01
  5.480.000

  IDEAL 2360
  Maùy huûy taøi lieäu caét sôïi 4mm
  Huûy ñöôïc 10-12 tôø/laàn
  Kích thöôùc : H527 x W345 x D220mm
  Troïng löôïng : 19.5Kg
  01
  9.456.000

  IDEAL 2360CC
  Maùy huûy taøi lieäu caét vuïn 2mm x 15mm
  Huûy ñöôïc 10-12 tôø/laàn
  Kích thöôùc : H527 x W345 x D220mm
  Troïng löôïng : 19.5Kg
  01
  11.007.000

  IDEAL 2403
  Maùy huûy taøi lieäu caét sôïi 4mm
  Huûy ñöôïc 22-24 tôø/laàn
  Kích thöôùc : H620 x W370 x D230mm
  Troïng löôïng : 18.5Kg
  01
  10.716.000


  IDEAL 3103
  Maùy huûy taøi lieäu caét sôïi 4mm
  Mieäng caét roäng 310mm,caét ñöôïc giaáy A3,giaáy lieân tuïc,ñóa vi tính,CD, passport
  Coù boä phaän choáng keït giaáy
  Deã di chuyeån nhôø coù gaén baùnh xe
  Huûy ñöôïc 24-26tôø/laàn
  Kích thöôùc : H930 x W538 x D470mm
  Troïng löôïng : 49.5Kg
  01
  22.160.000


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).