Cần Bán Máy đo pH để bàn

Thảo luận trong 'Điện Tử, Điện Gia Dụng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi deche, 24 Tháng bảy 2010.

 1. deche New Member

  Liên hệ: 0972040986 - 0439956880 - Nick Chat: khanhnoone
  Máy đo pH/mV/nhiệt độ loại để bàn model: pH211Thông số kỹ thuậtThang ño pH: -2.00 ~ 16.00
  -Ñoä phaân giaûi: 0.01 pH
  -Ñoä chính xaùc: ±0.01
  -Hieäu chuaån töï ñoängpH taïi 1 hoaëc 2 ñieåm vôùi 5 ñieåm ñeäm ñaõ ñöôïc nhôù:4.01 ; 6.86 ; 7.01 ; 9.18 ; 10.01 ;
  Thang ño mv: ±399.9(ISE)
  -Ñoä phaân giaûi: 0.1 (ISE)
  -Ñoä chính xaùc: ±0.2ISE
  Thang ño nhieät ñoä: -9.9 ~ 120.0oC
  -Ñoä phaân giaûi: 0.1 oC
  -Ñoä chính xaùc: ±0.4 oC
  Thang ño ORP:±2000 ORP
  ( chæ tieâu ORP chæ ño ñöôïc khi söû duïng ñieän cöïc HI 3131B )
  -Ñoä phaân giaûi:1 ORP
  -Ñoä chính xaùc:± 1ORP
  Ñieän cöïc ño nhieät ñoä: HI 7669/2W caùp daøi 1m.
  Ñieän cöïc: HI 1131B ño pH, mV caùp daøi1m.
  Töï ñoäng buø nhieät khi ño ( trong khoaûng nhieät ñoä: -9.9 ~ 120.0oC)
  Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa maùy: 0 ~ 50 oC ( 32~ 212 oF ) ; RH 95%
  Nguoàn ñieän: 12 VDC adapter
  Kích thöôùc: 240x182x74mm, 1.1Kg
  Cung caáp bao goàm: Maùy chính ñieän cöïc ño Ph HI 1131B (caùp daøi 1m) ñieän cöïc ño nhieät ñoä HI 7669/2W giaù ñôû ñieän cöïc dung dòch chuaån pH 4, pH 7 12 VDC adapter HDSD. 
   
  FUCO COMPANY LTD
  Dam Cong Khanh
  Add: No. 22 / 432 Block, Doi Can Str, Ba Dinh dist, Ha Noi, Viet Nam.
  Tel: 84 4 39956880 / 39956881
  Fax: 84 4 36368975
  Mobile: 84 972040986
  Email: khanhdc86.hn@gmail.com/khanhnoone@yahoo.com
  Representative office: No. 102-A3, Ngo 29, Lac Trung st, Ha Noi, Viet Nam.


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).