Cần Bán Máy đo Oxy hòa tan

Thảo luận trong 'Điện Tử, Điện Gia Dụng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi bachai, 24 Tháng bảy 2010.

 1. bachai New Member

  Liên hệ: 0972040986 - 0439956880 - Nick Chat: khanhnoone
  Máy đo Oxy hoà tan (loại cầm tay) model: HI9146-04Thông số kỹ thuậtMaùy ño oxi hoøa tan loaïi caàm tay, choáng thaám nöôùc, chuaån vaø buø nhieät hoøan toaøn töï ñoäng. Nut HOLD cho pheùp ngöôøi söû duïng oån ñònh giaù trò ñoïc ñöôïc treân maøn hình.
  Thang ño:
  -O2: 0.00~45.00mg/l
  -% O2 baõo hoøa: 0.0~300.0%
  -Nhieät ñoä: 0.0~50.00C
  Khaû naêng phaân giaûi: O2 0.01mg/l; % O2 baõo hoøa 0.1%; nhieät ñoä 0.10C
  Ñoä chính xaùc: O2 ±1.5% F.S; % O2 baõo hoøa:±1.5% F.S; T: ±0.50C
  Chuaån vaø buø nhieät hoaøn toaøn töï ñoäng.
  Buø ñoä cao: 0~4km; buø ñoä maën 0~80mg/l.
  Nguoàn ñieän: 4* pin AA 1.5V, söû duïng lieân tuïc trong 200giôø hay duøng adapter 12Vdc.
  Kích thöôùc: 196*80*60mm, naëng 500g
  Cung caáp goàm: ñaàu doø HI 76407/4F caùp daøi 4m, 2 maøng thaây theá, dung dòch ñieän cöïc HI 7041S (30ml), pin, hoäp ñöïng vaø höôùng daãn söû duïng.
   
   
  FUCO COMPANY LTD
  Dam Cong Khanh
  Add: No. 22 / 432 Block, Doi Can Str, Ba Dinh dist, Ha Noi, Viet Nam.
  Tel: 84 4 39956880 / 39956881
  Fax: 84 4 36368975
  Mobile: 84 972040986
  Email: khanhdc86.hn@gmail.com/khanhnoone@yahoo.com
  Representative office: No. 102-A3, Ngo 29, Lac Trung st, Ha Noi, Viet Nam.


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).