Cần Bán Máy đếm tiền Balion 304S

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanhtai, 20 Tháng bảy 2010.

 1. thanhtai New Member

  Liên hệ: 0979622232 - 0979622232 - Nick Chat: havang066 - Skype: havang0666
  Tt
  Tªn thiÕt bÞ
  tÝnh n¨ng kü thuËt
  ®¬n gi¸
  [FONT=.VnTime]M¸y ®Õm tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]BALION NH-301[/FONT]
  [FONT=.VnTime](S¶n xuÊt t¹i TQ)[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KiÓu d¸ng: n»m dµi[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]M¸y ®Õm tiÒn tù ®éng, ®Õm th«ng th­êng, ®Õm céng dån.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Tèc ®é ®Õm: 1000tê/phót[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]HiÓn thÞ hai mÆt sè, cã hót bôi[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån: 220V-50Hz,[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]C«ng suÊt: 60W[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2.250.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y ®Õm tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Balion NH – 312[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KiÓu d¸ng: n»m dµi[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§Õm  tù ®éng, ®Õm tiÒn giÊy, tiÒn Polyme, ph¸t hiÖn tiÒn gi¶[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]HiÓn thÞ 2 mÆt sè, cã hót bôi[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Tèc ®é ®Õm: 1000tê/phót[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån: 220V-50Hz[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]C«ng suÊt: 60W[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2.350.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y ®Õm tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Balion NH - 201[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KiÓu d¸ng: ®øng[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§Õm tù ®éng, ®Õm th«ng th­êng, kh«ng ph¸t hiÖn tiÒn gi¶. Ph¸t hiÖn tiÒn r¸ch ®«i, kÑp dÝnh, Ên ®Þnh sè, ®Õm céng dån. Cã chÕ ®é tù kiÓm tra. HiÓn thÞ 2 mµn h×nh LCD, vµ mét mÆt sè kÐo dµi. Hai hÖ thèng phÝm bÊm[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån: 220V-50Hz[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]C«ng suÊt: 60W[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2.000.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y ®Õm tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Balion NH - 202[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KiÓu d¸ng: ®øng[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§Õm tù ®éng, ph¸t hiÖn tiÒn gi¶ cã ph¸t quang, ph¸t hiÖn tiÒn r¸ch ®«i, kÑp dÝnh, Ên ®Þnh sè, ®Õm céng dån. Cã chÕ ®é tù kiÓm tra. HiÓn thÞ 2 mµn h×nh LCD, vµ mét mÆt sè kÐo dµi. Hai hÖ thèng phÝm bÊm[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån: 220V-50Hz[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]C«ng suÊt: 60W[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2.050.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y ®Õm tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Balion NH - 103[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KiÓu d¸ng: ®øng[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§Õm  tù ®éng, ®Õm tiÒn giÊy, tiÒn Polyme, ph¸t hiÖn tiÒn gi¶[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]HiÓn thÞ 2 mÆt sè, cã hót bôi[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Tèc ®é ®Õm: 1000tê/phót[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån: 220V-50Hz[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]C«ng suÊt: 60W [/FONT]
  [FONT=.VnTime]1.850.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y ®Õm tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Balion NH - 304S[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KiÓu d¸ng: m¸y ®øng.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Tù ®éng ®Õm, kiÓm tra tiÒn gi¶, tiÒn siªu gi¶ Polyme, tù ®éng nhËn biÕt tiÒn lÉn lo¹i. [/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]HiÓn thi 2 mÆt sè, cã mÆt sè kÐo dµi[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§Õm Ên ®Þnh sè, ®Õm céng dån, hót bôi.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Tù ®éng kiÓm tra t×nh tr¹ng m¸y.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]N©ng cÊp m¸y qua m¸y tÝnh.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]4.950.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y ®Õm tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Balion NH - 305S[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KiÓu d¸ng: n»m dµi[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Tù ®éng ®Õm, kiÓm tra tiÒn gi¶, tiÒn siªu gi¶ Polyme, tù ®éng nhËn biÕt tiÒn lÉn lo¹i. [/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]HiÓn thÞ 2 mÆt sè, cã mÆt sè kÐo dµi.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§Õm Ên ®Þnh sè, ®Õm céng dÇn, hót bôi.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Tù ®éng kiÓm tra t×nh tr¹ng m¸y.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]N©ng cÊp m¸y qua m¸y tÝnh.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]5.050.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y ®Õm tiÒn xu[/FONT]
  [FONT=.VnTime]BALION  NH – 100[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§Õm vµ ph©n lo¹i tiÒn xu[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Ên ®Þnh sè, ®Õm tõng lo¹i xu[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]HiÓn thÞ tæng sè xu, sè tiÒn cho tõng mÖnh gi¸, tæng gi¸ trÞ ®Õm[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Sè hiÖn thÞ 1 - 9999, khay chøa xu 500xu[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2.800.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y kiÓm tra EURO[/FONT]
  [FONT=.VnTime]BALION NH - 68A[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Chuyªn kiÓm tra EURO, ®Õm tæng sè tê, tæng sè tiÒn, tèc ®é ®Õm 75 tê/phót.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån 220V – 50Hz[/FONT]
  [FONT=.VnTime]7.400.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y kiÓm tra USDEURO[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VT - 9930A [/FONT]
  [FONT=.VnTime](Mü - §µi Loan)[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Chuyªn kiÓm tra 2 lo¹i ngo¹i tÖ USD vµ EURO, ®Õm tæng sè tê, tæng sè tiÒn, tèc ®é ®Õm 75 tê/phót.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Cã m¸y in kÕt nèi, in tæng sè tiÒn, tæng sè tê, in seri tõng tê.     [/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån 220V – 50Hz[/FONT]
  [FONT=.VnTime]17.000.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y kiÓm tra USDEURO[/FONT]
  [FONT=.VnTime]VT-9930A[/FONT]
  [FONT=.VnTime](Mü - §µi Loan)[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Chuyªn kiÓm tra 2 lo¹i ngo¹i tÖ EURO vµ USD.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§Õm tæng sè tê, tæng sè tiÒn.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Tèc ®é ®Õm: 75 tê/ phót[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån: 220V-50Hz[/FONT]
  [FONT=.VnTime]8.500.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y kiÓm tra USD[/FONT]
  [FONT=.VnTime]DORS - 200M1[/FONT]
  [FONT=.VnTime](Nga)[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Chuyªn kiÓm tra USD, ®Õm tæng sè tê, tæng sè tiÒn, tèc ®é ®Õm 75 tê/phót.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån 220V – 50Hz[/FONT]
  [FONT=.VnTime]5.300.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y soi tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]BALION  NH-1[/FONT]
  [FONT=.VnTime](Linh kiÖn §øc l¾p[/FONT]
  [FONT=.VnTime] r¸p t¹i VN)[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Khung nh«m m¹ chèng x­íc[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KiÓm tra tiÒn, ho¸ ®¬n gi¶.[/FONT]
  -        [FONT=.VnTime]Sö dông kÝnh tÝm.[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KiÓm tra ¶nh ch×m b»ng bãng tr¾ng[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2.150.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y soi tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]ARGUS[/FONT]
  [FONT=.VnTime](Trung Quèc)[/FONT]

  -        [FONT=.VnTime]KiÓm tra tiÒn, ho¸ ®¬n gi¶[/FONT]
  -        [FONT=.VnTime]Sö dông kÝnh tÝm[/FONT]
  -        [FONT=.VnTime]KiÓm tra ¶nh ch×m b»ng bãng tr¾ng[/FONT]
  [FONT=.VnTime]1.400.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y khoan chøng tõ[/FONT]
  [FONT=.VnTime]BALION NH - K1[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§ãng chøng tõ, c¾t giÊy, luån d©y,ng¾t ®iÖn tù ®éng[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§é dÇy chøng tõ 10cm[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån: 220V-50Hz[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]C«ng suÊt: 180W[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Träng l­îng tÞnh: 16 kg[/FONT]
  [FONT=.VnTime]1.700.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y bã tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]BALION NH - B1[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Bã tiÒn ®ai giÊy, tù ®éng bã 100 tê[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån: 220V-50Hz[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]C«ng suÊt 80W[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KÝnh th­íc 40 x30 x 32 mm[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2.900.000[/FONT]
  [FONT=.VnTime]M¸y bã tiÒn[/FONT]
  [FONT=.VnTime]BALION  NH - 99A[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Bã tiÒn b»ng ®iÖn, bã 1.000 tê[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]§iÖn nguån: 220V-50Hz[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]C«ng suÊt 350W[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]KÝnh th­íc 36 x 26 x 45 mm[/FONT]
  -       [FONT=.VnTime]Träng l­îng tÞnh: 22kg[/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).