Cần Bán Máy chấm cống vân tay-thẻ giấy

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi jumper, 18 Tháng bảy 2010.

 1. jumper New Member

  Liên hệ: 39433755 - 0906484687 - Nick Chat: hv1888 - Skype: beha1888
  Kính gôûûi : Quyù Khaùch Haøng

  Hieän nay, treân thò tröôøng coâng ngheä xuaát hieän raát nhieàu loaïi maùy vaø thieát bò vaên phoøng ña naêng vôùi caùc coâng ngheä vaø tính naêng vöôït troäi. Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng tieâu duøng cuõng nhö mang ñeán söï phuïc vuï chu ñaùo, taän tình cho Quyù Khaùch haøng, ñaëc bieät laø khaâu haäu maõi, Coâng ty TNHH Thieát bò Maùy Vaên Phoøng Höng Thònh ngoaøi vieäc cung caáp caùc saûn phaåm coøn coù nhöõng dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng nhö sau:
  CAÙC DÒCH VUÏ
  • Dòch vuï Hoã trôï Kyõ Thuaät cuûa Höng Thònh luoân luoân phuïc vuï khaùch Haøng ñeå giaûi quyeát caùc söï coá veà caùc loaïi maùy, saün saøng cho baïn möôïn maùy trong thôøi gian ñang söõa chöõa.
  • Ñoäi nguõ Kyõ Thuaät cuûa Höng Thònh saün saøng nhanh choùng ñeán taän nôi ñeå baûo trì vaø söûa chöõa.Chuùng toâi cuõng tö vaán giuùp baïn trong vieäc choïn löïa caùc loaïi maùy sao cho phuø hôïp nhaát vôùi coâng vieäc cuûa baïn.
  • Caùc dòch vuï laép ñaët, baûo haønh, vaø cho thueâ caùc thieát bò vaên phoøng: Maùy fax, Maùy chieáu, Maùy in, Maùy ñeám tieàn…….,
  • haän naïp möïc maùy in vôùi giaù öu ñaõi vôùi loaïi möïc in cuûa maùy (PANASONIC, HP, EPSON, CANON…)
  CAÙC LOAÏI MAÙY
  • MAÙY CHIEÁU, MAØN CHIEÁU
  • MAÙY CHAÁM COÂNG, MAÙY FAX
  • MAÙY HUÛY GIAÁY
  • MAÙY ÑAÙNH CHÖÕ ÑIEÄN
  • AÙY ÑEÁM TIEÀN
  • MAÙY THÖÛ TIEÀN
  • MAÙY IN
  • MAÙY PHOTOCOPY
  • MAÙY VI TÍNH, MAÙY VI TÍNHXAÙCH TAY…
  Chuùng toâi luoân ñaûm baûo mang ñeán cho Quyù Khaùch nhöõng saûn phaåm toát nhaát vaø dòch vuï tö vaán tröïc tieáp mieãn phí khi khaùch haøng yeâu caàu .
  Vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân taän tình – chuyeân nghieäp - nhieàu naêm kinh nghieäm. Coâng ty chuùng toâi seõ ñem laïi cho khaùch haøng söï chaêm soùc aân caàn chu ñaùo vaø tinh thaàn meán khaùch. Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng chính laø chìa khoaù cho söï thaønh coâng cuûa Coâng ty Thieát bò Maùy Vaên Phoøng Höng Thònh.
  Moïi chi tieát xin vui loøng lieân heä Phoøng Kinh Doanh: Ms.Haø
  Email :ngochahtc@gmail.com
  Web: WWW.hungthinhco.com.vn. YM: ha1888
  Tel : 39 433 755-ext: 111 -0906484687Fax: 39 433 722
  Coâng ty TNHH Thieát bò Maùy Vaên Phoøng Höng Thònh
  Ñòa chæ : 269 Khaùnh Hoäi, F.5, Q.4, Tp.HCM

  SÖÙC MAÏNH CUÛA CHUÙNG TOÂILAØ CHAÁT LÖÔÏNG VAØ DÒCH VUÏ.

  RAÁT HAÂN HAÏNH ÑÖÔÏC PHUÏC VUÏQUYÙ KHAÙCH !


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).