Cần Bán Đồng Hồ H-Star

Thảo luận trong 'Quà Lưu Niệm, Hoa HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi voitoi, 24 Tháng bảy 2010.

 1. voitoi New Member

  Liên hệ: 0618.612623 - 0909121380 - Nick Chat: huymclucky
  ng duïng coâng ngheä hieän ñaïi keát hôïp vôùi veû thaãm myõ cao mang tính caùch sang troïng vaøo chieác ñoàng hoà baùo thöùc thöôøng ngaøy maø baïn hay söû duïng.Led Projecter Clock seõ taïo cho baïn moät caùi nhìn khaùc veà söï ñoäc ñaùo cuûa moät chieác ñoàng hoà khoâng chæ mang tính chaát hieån thò giôø giaác maø coøn laø moät vaät trang trí raát ñoäc ñaùo vaø ñaày caù tính

   

  [IMG]

  Vôùi tính naêng baùo giô,ngaøy thaùng,lòch vaïn nieân,ño nhieät ñoä,baùo thöùc vôùi 16 aâm chuoâng ña saéc,heïn 3 giôø baùo thöùc rieâng bieät,caøi ñaët giôø caù nhaân… do ñoù chieác ñoàng hoà ña chöùc naêng naøy seõ laøm baïn phaûi luoân chuù taâm ñeán noù ñaáy.

   

   

   [IMG]

  Thieát keá sang troïng vôùi 2 toâng maøu traéng vaø ñen ñaày gôïi caûm vôùi chaát lieäu nhöïa ABS sieâu cöùng sieâu beàn ñöôïc duøng ñeå laøm thaân ñoàng hoà laøm taêng theâm maøu saéc töôi taên( vaø ñoä beàn bæ cho chieác ñoàng hoà thôøi trang naøy.Maøn hình LCD hieån thò ñeøn Led vôùi 2 maøu xanh vaø ñen tuyø theo sôû thích cuûa baïn caøng laøm taêng theâm veû thôøi trang khi baïn duøng nhö moät vaät trang trí cho ngoâi nhaø cuûa mình

   

  [IMG]

  Ngoaøi ra chieác ñoàng hoà coøn coù 1 maùy chieáu ôû treân ñænh coù theå di chuyeån leân xuoáng giuùp hieån thò roõ leân baát kyø beà maët naøo maø noù chieáu ñeán seõ laøm baïn theâm thích thuù vaø toø moø khaùm phaù chieác ñoàng hoà  naøy

   

  [IMG]

   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).