Cần Bán CTY TNHH TM-DV-KT NGỌC VẠN( GẶP LONG 090

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi anana99, 22 Tháng bảy 2010.

 1. anana99 New Member

  Liên hệ: 0903 752 268 - Nick Chat: ngochoang862000
   
  Maùy huûy taøi lieäu caét sôïi 4mm
  Huûy ñöôïc 22-24 tôø/laàn
  Kích thöôùc : H620 x W370 x D230mm
  Troïng löôïng : 18.5Kg
   
   
  -Haøng môùi 100%, nguyeân ñai , nguyeân kieän.
  -Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT 10%.
  -Baûo haønh 01 naêm cho taát caû sp vaø taän nôi Tp.HCM.
  -Thanh toùan baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoûan .
  COÂNG TY CHUÙNG TOÂI RAÁT HAÂN HAÏNH ÑÖÔÏC PHUÏC VUÏ !


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).