Cần Bán CTY TNHH TM-DV-KT NGỌC VẠN( GẶP LONG 090

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi lunglinh123, 22 Tháng bảy 2010.

 1. Liên hệ: 0903 752 268 - Nick Chat: ngochoang862000
   
  Maùy huûy taøi lieäu caét sôïi 4mm
  Mieäng caét roäng 310mm,caét ñöôïc giaáy A3,giaáy lieân tuïc,ñóa vi tính,CD, passport
  Coù boä phaän choáng keït giaáy
  Deã di chuyeån nhôø coù gaén baùnh xe
  Huûy ñöôïc 24-26tôø/laàn
  Kích thöôùc : H930 x W538 x D470mm
  Troïng löôïng : 49.5Kg
   
   
  -Haøng môùi 100%, nguyeân ñai , nguyeân kieän.
  -Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT 10%.
  -Baûo haønh 01 naêm cho taát caû sp vaø taän nôi Tp.HCM.
  -Thanh toùan baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoûan .
  COÂNG TY CHUÙNG TOÂI RAÁT HAÂN HAÏNH ÑÖÔÏC PHUÏC VUÏ !


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).