Cần Bán Canon PowerShot SX1IS 10 MP CMOS Digital

Thảo luận trong 'Thiết bị, linh kiện điện tử điện máy HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi muabansi, 16 Tháng bảy 2010.

 1. muabansi New Member

  Liên hệ: 0938525789 - 0938525789 - Nick Chat: erainsale20
  Thông tin chi tiết kỹ thuật

  • First PowerShot to feature a 10.0-megapixel Canon CMOS sensor
   PowerShot đầu tiên để tính năng một 10,0-megapixel CMOS sensor Canon
  • Full HD (1920 x 1080 pixels at 30 fps) movie mode plus HDMI output
   Full HD (1920 x 1080 pixel ở 30 khung hình / giây) cộng với chế độ phim đầu ra HDMI
  • 28mm wide-angle 20x optical zoom lens with Optical Image Stabilizer
   Góc rộng 28mm zoom quang 20x với ống Kính ổn định hình ảnh quang học
  • 2.8-inch Vari-angle LCD widescreen; DIGIC 4 Image Processor with Face Detection Technology
   2,8-inch vari-angle LCD màn hình rộng; DIGIC 4 xử lý hình ảnh với công nghệ nhận diện khuôn mặt
  • Compatible with SD/SDHC, MMC/MMC Plus/HC MMC Plus (not included)
   Tương thích với SD / SDHC, MMC / MMC Plus / HC MMC Plus (không bao gồm)
  >Xem thêm chi tiết kỹ thuật

  Canon PowerShot SX1 IS: Recommended by dpreview.com
  Canon PowerShot SX1 IS: giới thiệu bởi dpreview.com[IMG]
  Canon's popular superzoom range of cameras began with the release of the PowerShot S1 IS back in 2004, and has been incrementally upgraded each year with more features and more pixels, with the last update being the PowerShot S5 IS announced in May of 2007.
  superzoom loạt phổ biến của máy ảnh của Canon bắt đầu với việc phát hành của PowerShot S1 IS trở lại trong năm 2004, và đã được từng bước nâng cấp mỗi năm với nhiều tính năng và điểm ảnh nhiều hơn, với những cập nhật mới nhất là PowerShot S5 IS đã công bố tháng năm năm 2007.
  In September of 2008 Canon announced dual successors to the S5 IS.
  Trong tháng chín năm 2008, Canon đã công bố kế kép để S5 IS.
  The cheaper of the two models is the Powershot SX10 IS, which features a 10 MP CCD sensor behind a 20X image stabilized lens, with the more expensive camera - the SX1 IS - adding RAW mode, a CMOS sensor, faster continuous shooting speed, and HD 1080p video recording.
  Các rẻ hơn của hai mô hình là PowerShot SX10 IS, có tính năng một bộ cảm biến CCD 10 MP đằng sau một hình ảnh ổn định ống Kính 20X, với máy ảnh đắt tiền hơn - các SX1 IS - thêm chế độ RAW, một bộ cảm biến CMOS, tốc độ chụp liên tục nhanh hơn, và 1080p HD video ghi âm.
  >Đọc Canon PowerShot SX1 IS đầy đủ xem xét lại tại dpreview.com


  Product Details
  Chi tiết sản phẩm


  Product Description
  Mô tả sản phẩm


  From the Manufacturer
  Từ các Nhà sản xuất


  Put your hand around the perfectly-shaped grip of Canon's sporty new PowerShot SX1 IS and you're ready for a shooting experience that's advanced in every way.
  Đặt bàn tay của bạn xung quanh va li hoàn hảo hình của thể thao Canon PowerShot SX1 mới IS và bạn đã sẵn sàng cho một kinh nghiệm chụp đó là nâng cao về mọi mặt.
  Superb still images powered by Canon's DIGIC 4 image processor, evolved Face Detection Technology and a wide-angle 20x optical zoom are only the beginning.
  Vẫn còn hình ảnh tuyệt vời được hỗ trợ bởi Canon DIGIC 4 bộ xử lý hình ảnh, phát triển Công nghệ nhận diện khuôn mặt và một 20x góc rộng zoom quang chỉ là khởi đầu.
  You can also create Full HD movies and see every detail on your HDTV thanks to the HDMI output.
  Bạn cũng có thể tạo phim Full HD và xem từng chi tiết trên HDTV của bạn nhờ có đầu ra HDMI.
  Plus, the 10.0-megapixel SX1 IS is the very first PowerShot equipped with a CMOS sensor, a hallmark of Canon's lauded EOS line.
  Plus, là 10,0-megapixel PowerShot SX1 IS là lần đầu tiên được trang bị một bộ cảm biến CMOS, một dấu hiệu của dòng Canon EOS tán dương.

  PowerShot SX1 IS Highlights
  PowerShot SX1 IS nổi bật
  [IMG]
  Create Full HD movies with your camera
  Tạo phim Full HD với máy ảnh của bạn
  If you long for the convenience of an advanced still camera that also creates superb movies, the new PowerShot SX1 IS was developed with you in mind.
  Nếu bạn lâu dài cho sự tiện lợi của một máy ảnh tiên tiến vẫn còn đó cũng tạo ra bộ phim tuyệt vời, mới PowerShot SX1 IS được phát triển với bạn trong tâm trí.
  Movies shot in Full HD (1920 x 1080 pixels) capture your memories with clarity, realism and brilliance.
  Phim quay ở Full HD (1920 x 1080 pixel) chụp kỷ niệm của bạn với sự rõ ràng, chủ nghĩa hiện thực và rực rỡ.
  The PowerShot SX1 IS also makes it easy to enjoy HD movies and photos on your HDTV with a mini-HDMI cable for direct connection to a high-definition monitor.
  PowerShot SX1 IS cũng trở nên dễ dàng thưởng thức phim HD và hình ảnh trên HDTV của bạn với một cáp mini-HDMI để kết nối trực tiếp với màn hình độ nét cao.
  This allows you to enjoy the full quality of HD with no degradation of image or audio in the signal, but also improves playback functionality, letting you view up to 130 still images at once.
  Điều này cho phép bạn thưởng thức chất lượng HD với đầy đủ không có sự xuống cấp của hình ảnh hoặc âm thanh trong tín hiệu, mà còn cải thiện chức năng phát lại, cho phép bạn xem tới 130 vẫn còn hình ảnh một lúc.

  The first PowerShot to feature a 10.0-megapixel Canon CMOS sensor
  Các PowerShot đầu tiên có một 10,0-megapixel CMOS sensor Canon
  Canon's proprietary CMOS sensors were formerly reserved for its storied EOS line.
  Canon cảm biến CMOS độc quyền trước đây dành riêng cho dòng EOS tầng của nó.
  The PowerShot SX1 IS is the first PowerShot that gives you access to the astonishing imaging power of this technology.
  PowerShot SX1 IS là PowerShot đầu tiên cung cấp cho bạn truy cập vào điện ảnh đáng kinh ngạc của công nghệ này.
  Unlike the CCD sensors on most digital cameras, CMOS sensors convert and amplify signals before they are transferred to the image processor.
  Không giống như các bộ cảm biến CCD trên hầu hết các máy ảnh kỹ thuật số, cảm biến CMOS chuyển đổi và khuếch đại tín hiệu trước khi chúng được chuyển giao cho các bộ xử lý hình ảnh.
  This enables the CMOS sensor to produce exceptionally clean image data, free of the stray signals that can mar images.
  Điều này cho phép các bộ cảm biến CMOS để sản xuất đặc biệt dữ liệu hình ảnh sạch sẽ, miễn phí của các tín hiệu lạc, có thể mar hình ảnh.
  The resulting images show a notable brilliance and clarity.
  Các kết quả hiển thị một hình ảnh sáng và rõ nét đáng chú ý.

  [IMG]
  Wide-angle 20x optical zoom lens with Optical Image Stabilizer
  Góc rộng zoom quang 20x với ống Kính ổn định hình ảnh quang học
  The PowerShot SX1 IS features Canon's precision 28mm wide-angle lens that allows you to shoot any scene from wide-angle to telephoto.
  Các PowerShot SX1 IS có độ chính xác tính năng của Canon 28mm ống Kính góc rộng, cho phép bạn chụp bất cứ cảnh từ góc rộng đến tele.
  It lets you capture more in every frame, so everyone fits in a family gathering shot.
  Nó cho phép bạn chụp nhiều hơn trong mỗi frame, vì vậy phù hợp với tất cả mọi người trong một gia đình bị bắn thu thập.
  When it's time to take a closer look, a 20x optical zoom (35mm film equivalent 28-560mm) greatly minimizes camera shake and maximizes the brilliance of every detail.
  Khi đó là thời gian để có một cái nhìn gần hơn, một zoom quang 20x (35mm tương đương phim 28-560mm) rất lắc máy ảnh và giảm thiểu tối đa hoá rực rỡ của từng chi tiết.
  The camera uses a USM (Ultrasonic Motor) for high-speed, quiet, energy-efficient lens movement with precise control.
  máy ảnh này sử dụng một USM (Ultrasonic Motor) cho tốc độ cao, yên tĩnh, phong trào ống Kính năng lượng hiệu quả với điều khiển chính xác.
  Focal length is conveniently indicated on the lens barrel.
  chiều dài tiêu cự thuận tiện ghi trên ống Kính.

  [IMG]
  The SX1 IS is equipped with Canon's acclaimed Optical Image Stabilizer Technology that automatically detects and corrects camera shake--one of the leading causes of fuzzy or blurred shots.
  Các SX1 IS được trang bị nổi tiếng của Canon ổn định hình ảnh quang học Công nghệ tự động phát hiện và sửa chữa máy ảnh rung - một trong những nguyên nhân hàng đầu của mờ hoặc mờ ảnh.
  Even when zoomed in, you can get steady, crisp, brilliant images you'll be proud to shoot and share.
  Ngay cả khi thu nhỏ, bạn có thể nhận được ổn định, sắc nét, hình ảnh rực rỡ bạn sẽ được tự hào để bắn và chia sẻ.
  And Canon's Optical Image Stabilizer Technology is convenient to use.
  Và Canon Công nghệ ổn định hình ảnh quang vị trí thuận tiện để sử dụng.
  It functions perfectly with or without a flash.
  Nó hoạt động hoàn toàn có hoặc không có flash.

  [IMG]
  2.8-inch Vari-angle LCD widescreen plus viewfinder
  2,8-inch vari-angle LCD màn hình rộng cộng với Kính ngắm
  The camera's 2.8-inch LCD widescreen gives you the big picture, whether you're shooting, reviewing or showing off your images.
  Của máy ảnh màn hình rộng LCD 2,8-inch mang đến cho bạn những bức tranh, cho dù bạn đang chụp, xem lại hoặc tắt hiển thị hình ảnh của bạn.
  This high-resolution screen offers a crisp, clear picture to make shooting, playback and using the camera's menu functions especially convenient.
  Màn hình này độ phân giải cao cung cấp một bức tranh, sắc nét rõ ràng để thực hiện chụp hình, phát lại và sử dụng menu chức năng của máy ảnh đặc biệt là thuận tiện.
  Clear and bright, it also features Night Display for easy viewing in low light.
  Rõ ràng và tươi sáng, nó cũng có tính năng Night Display để xem dễ dàng trong ánh sáng thấp.
  It also has an electronic viewfinder that provides sharp images when you shoot close-up with the Super Macro shooting mode.
  Nó cũng có một Kính ngắm Điện tử cung cấp hình ảnh sắc nét khi bạn chụp cận cảnh với chế độ chụp Super Macro.

  Full range of shooting and recording modes including RAW JPEG
  Đầy đủ các chế độ chụp và ghi âm bao gồm cả RAW JPEG
  The PowerShot SX1 IS's RAW mode lets you shoot images without JPEG compression.
  Hình thức RAW PowerShot SX1 IS cho phép bạn shoot của hình ảnh mà không nén JPEG.
  It gives you clearer images and complete creative control in editing.
  Nó mang đến cho bạn hình ảnh rõ ràng và kiểm soát sáng tạo hoàn thành trong chỉnh sửa.
  RAW images are transferred directly to the computer where they can then be edited using image adjustment software or a processing application to adjust your images as you please.
  hình ảnh RAW được chuyển trực tiếp đến máy tính, nơi họ có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng phần mềm điều chỉnh hình ảnh hoặc áp dụng một chế biến để điều chỉnh hình ảnh của bạn như bạn xin vui lòng.
  The camera can also be set to allow the simultaneous recording of both RAW and JPEG images while shooting.
  máy ảnh này cũng có thể được thiết lập để cho phép ghi âm đồng thời của cả RAW và JPEG hình ảnh khi chụp.

  A World of Advantages with Canon's Technology
  Một thế giới của Những thuận lợi với công nghệ của Canon

  Canon's DIGIC 4 image processor has evolved Face Detection Technology that tracks the faces of moving subjects and lets the shooter enter the frame seamlessly with the Face Detection Self-Timer.
  Canon DIGIC 4 bộ xử lý hình ảnh đã phát triển Công nghệ nhận diện khuôn mặt mà theo dõi khuôn mặt của di chuyển đối tượng và cho phép người đi vào khung liền mạch với Face Detection Self-Timer.

  [IMG]
  DIGIC 4 image processor Canon's most advanced image processor, DIGIC 4, delivers evolved Face Detection Technology that keeps every face in every photo looking its very best.
  bộ xử lý hình ảnh tiên tiến nhất của Canon xử lý hình ảnh DIGIC 4, DIGIC 4, cung cấp phát triển Công nghệ nhận diện khuôn mặt mà giữ tất cả các khuôn mặt trong bức ảnh mỗi tìm kiếm của nó rất tốt nhất.
  The technology finds and tracks the faces of moving subjects until you're ready to shoot, then delivers perfect focus.
  Công nghệ này tìm thấy và theo dõi khuôn mặt của di chuyển đối tượng cho đến khi bạn đã sẵn sàng để bắn, sau đó cung cấp tập trung hoàn hảo.
  In addition, exposure, flash and white balance are compensated, so that faces exhibit natural skin tones and backgrounds are properly exposed.
  Ngoài ra, tiếp xúc, đèn flash và cân bằng trắng được bù trừ, do đó phải đối mặt với triển lãm tông da tự nhiên và nguồn gốc là đúng tiếp xúc.

  iSAPS Technology is an entirely original scene-recognition technology developed for digital cameras by Canon.
  Công nghệ iSAPS là hoàn toàn công nghệ nhận dạng khung cảnh ban đầu được phát triển cho máy ảnh kỹ thuật số của Canon.
  Using an internal database of thousands of different photos, iSAPS works with the advanced DIGIC 4 Image Processor to improve focus speed and accuracy, as well as exposure and white balance.
  Sử dụng một cơ sở dữ liệu nội bộ của hàng ngàn bức ảnh khác nhau, các công trình iSAPS với nâng cao DIGIC 4 xử lý hình ảnh để cải thiện tốc độ tập trung và độ chính xác, cũng như tiếp xúc và cân bằng trắng.

  A Face Detection Self-Timer automatically detects an increase in the number of faces and makes the appropriate adjustments.
  Một Face Detection Self-Timer tự động phát hiện sự gia tăng số lượng các khuôn mặt và làm cho các điều chỉnh thích hợp.
  For instance, to include the photographer's face in a group shot, there's no need to rush in. Just put the camera on a stand or tripod, specify Face Detection Self-Timer, and the camera will wait for the photographer's face to get on-camera before it takes the shot.
  dụ, để bao gồm khuôn mặt của nhiếp ảnh gia trong một shot nhóm, không cần phải vội vàng in Chỉ cần đặt máy ảnh trên một đứng hoặc chân, chỉ định Face Detection Self-Timer, và máy ảnh sẽ đợi cho khuôn mặt của nhiếp ảnh gia để có được trên máy ảnh trước khi nó có những shot.
  Motion Detection tracks moving subjects in a much larger range, and the Servo AF retains focus on a moving subject after the shutter button is pressed halfway--allowing you to wait for the perfect shot without refocusing.
  Motion Detection theo dõi di chuyển đối tượng trong một phạm vi lớn hơn nhiều, và AF Servo giữ lại tập trung vào một chủ đề di chuyển sau khi nút màn trập được nhấn một nửa - cho phép bạn chờ cho tấm ảnh hoàn hảo mà không cần tái tập trung.

  [IMG]
  Intelligent Contrast Correction
  Intelligent Contrast Correction
  DIGIC 4 also makes possible the i-Contrast (Intelligent Contrast Correction) system, which controls the compensation level in pixel units to brighten dark areas while leaving bright areas unchanged for better images for more natural transitions when the main subject is dark.
  DIGIC 4 cũng có thể làm cho các i-Contrast (Intelligent Contrast Correction) hệ thống, kiểm soát mức bồi thường trong các đơn vị pixel để làm sáng các vùng tối trong khi rời khỏi khu vực sáng không thay đổi cho hình ảnh tốt hơn cho quá trình chuyển đổi tự nhiên hơn khi các chủ đề chính là bóng tối.
  The PowerShot SX1 IS can even use i-Contrast in playback mode to adjust images that were shot without the setting activated.
  PowerShot SX1 IS thậm chí có thể sử dụng i-Contrast trong chế độ phát lại để điều chỉnh hình ảnh đó đã bị bắn mà không có các thiết lập kích hoạt.

  Red-eye Correction provides three options for removing red-eye from subjects in flash pictures:
  Red-eye Correction cung cấp ba lựa chọn để loại bỏ mắt đỏ từ các đối tượng trong hình ảnh flash:
  1) Red-eye Correction during shooting actually identifies and corrects red-eye in human subjects as pictures are taken.
  1) Sửa chữa mắt đỏ trong thời gian chụp thực sự xác định và sửa chữa mắt đỏ trong các môn học của con người là hình ảnh được lấy.
  2) The PowerShot SX1 IS can be set to automatically detect and correct red-eye during image playback.
  2) Các PowerShot SX1 IS có thể được thiết lập để tự động phát hiện và sửa mắt đỏ trong khi phát hình ảnh.
  3) You can manually locate any red eyes in a scene during image playback on the LCD screen, and command the camera to remove them.
  3) Bạn có thể tự xác định vị trí bất kỳ cặp mắt đỏ trong một cảnh trong thời gian phát lại hình ảnh trên màn hình LCD, và chỉ huy máy ảnh để loại bỏ chúng.

  Life doesn't give you second chances to capture special times.
  Cuộc sống không cho bạn cơ hội thứ hai để nắm bắt thời gian đặc biệt.
  That's why the PowerShot SX1 IS features ISO 1600 and High ISO Auto settings that reduce the effects of camera shake and sharpen subjects in low-light situations, giving you greater shooting flexibility.
  Đó là lý do tại sao PowerShot SX1 IS tính năng tiêu chuẩn ISO 1600 và ISO cao tự động cài đặt mà làm giảm tác dụng của máy ảnh rung và làm sắc nét các đối tượng trong các tình huống ánh sáng yếu, tạo cho bạn sự linh hoạt chụp lớn hơn.
  ISO can be expanded to 3200 when you select the ISO 3200 Special Scene mode.
  ISO có thể được mở rộng đến 3200 khi bạn chọn ISO 3.200 chế độ cảnh đặc biệt.

  25 Shooting Modes including 12 Special Scene Modes
  25 chế độ chụp bao gồm 12 chế độ cảnh đặc biệt
  When you're taking pictures, the only thing you want to think about is your subject.
  Khi bạn chụp ảnh, điều duy nhất bạn muốn suy nghĩ về là chủ đề của bạn.
  With the PowerShot SX1 IS, you can count on exact focus no matter where your subject is in the frame.
  Với PowerShot SX1 IS, bạn có thể đếm chính xác về tập trung không có vấn đề mà chủ đề của bạn đang ở trong khung.
  You've got Shooting Modes including Special Scene Modes that give you breathtaking, exhilarating pictures even when shooting conditions are tough.
  Bạn đã có chế độ chụp cảnh đặc biệt bao gồm cả chế độ này đem lại cho bạn tuyệt, hình ảnh exhilarating ngay cả khi điều kiện chụp có khó khăn.

  The Complete Print Solution
  Giải pháp In Complete

  Print/Share Button for easy direct printing and downloading, plus ID Photo Print and Movie Print with select PIXMA Inkjet Photo Printers and SELPHY Compact Photo Printers.
  In / Chia sẻ nút cho in ấn trực tiếp dễ dàng và tải về, cộng với ID Photo Print và phim ảnh In Phun với PIXMA chọn máy in và hình ảnh Compact SELPHY hình ảnh Máy.

  The PowerShot SX1 IS's Print/Share button makes direct printing easier than ever.
  PowerShot SX1 IS của In / Chia sẻ nút làm cho in ấn trực tiếp dễ dàng hơn bao giờ hết.
  Simply connect the PowerShot SX1 IS to a Canon PIXMA Inkjet Photo Printer or SELPHY Compact Photo Printer or any PictBridge compatible photo printer, press the lighted Print/Share button and print!
  Đơn giản chỉ cần kết nối PowerShot SX1 IS cho một PIXMA Canon Inkjet Máy in ảnh hoặc in ảnh Compact SELPHY hoặc bất kỳ máy in tương thích PictBridge ảnh, báo chí sáng In / Chia sẻ nút và in!
  Also use the Print/Share button to transfer images to a computer (Windows® and Macintosh®).
  Cũng sử dụng các In / Chia sẻ nút để chuyển hình ảnh cho một máy tính (Windows ® và Macintosh ®).

  Print your own ID photos in up to 28 different sizes or use the Movie Print function to output multiple stills from a recorded movie on a single sheet with a Canon SELPHY Compact Photo Printer.
  In ID của riêng bạn hình ảnh trong lên đến 28 kích cỡ khác nhau hoặc sử dụng chức năng Movie In ra đầu ra nhiều ảnh tĩnh từ một bộ phim ghi trên một tờ đơn với một Canon SELPHY Compact Photo Printer.

  What's in the Box
  Có gì trong Box các
  • PowerShot SX1 IS body
   PowerShot SX1 IS cơ thể
  • AA-size alkaline battery (x4)
   AA-size pin kiềm (x4)
  • Neck strap (NS-DC7)
   Dây đeo cổ (NS-DC7)
  • Wireless controller (WC-DC300)
   Điều khiển không dây (WC-DC300)
  • Digital Camera Solution CD-ROM
   Giải pháp cho máy ảnh số CD-ROM
  • USB interface cable (IFC-400PCU)
   Giao diện USB cáp (IFC-400PCU)
  • Stereo video cable (STV-250N)
   Stereo cáp video (STV-250N)
  • Lens hood (LH-DC50)
   Lens hood (LH-DC50)
  • Lens cap
   Lens cap
  Product Description
  Mô tả sản phẩm


  Put your hand around the perfectly-shaped grip of Canon's sporty new PowerShot SX1 IS and you're ready for a shooting experience that's advanced in every way.
  Đặt bàn tay của bạn xung quanh va li hoàn hảo hình của thể thao Canon PowerShot SX1 mới IS và bạn đã sẵn sàng cho một kinh nghiệm chụp đó là nâng cao về mọi mặt.
  Superb still images powered by Canon's DIGIC 4 Image processor, evolved Face Detection Technology and a wide-angle 20x optical zoom are only the beginning.
  Vẫn còn hình ảnh tuyệt vời được hỗ trợ bởi Canon DIGIC 4 bộ xử lý hình ảnh, phát triển Công nghệ nhận diện khuôn mặt và một 20x góc rộng zoom quang chỉ là khởi đầu.
  You can also create Full HD movies and see every detail on your HDTV thanks to HDMI output.
  Bạn cũng có thể tạo phim Full HD và xem từng chi tiết trên HDTV của bạn nhờ có đầu ra HDMI.
  The 10.0-megapixel SX1 IS is the very first PowerShot equipped with a CMOS sensor, a hallmark of Canon's lauded EOS line. Full HD (1920 x 1080 pixels at 30 fps) movie mode plus HDMI output for easy playback of video and photos on your HDTV. If you long for the convenience of an advanced still camera that also creates superb movies, the new PowerShot SX1 IS was developed with you in mind.
  Các 10,0-megapixel SX1 IS là lần đầu tiên PowerShot rất được trang bị một bộ cảm biến CMOS, một dấu hiệu của của ca ngợi dòng EOS Canon HD. Toàn (1.920 x 1.080 pixel ở 30 khung hình / giây) bộ phim chế độ cộng với đầu ra HDMI cho phát lại dễ dàng các video và hình ảnh trên của bạn HDTV. Nếu bạn lâu dài cho sự tiện lợi của một máy ảnh tiên tiến vẫn còn đó cũng tạo ra bộ phim tuyệt vời, mới PowerShot SX1 IS được phát triển với bạn trong tâm trí.
  Movies shot in Full HD (1920 x 1080 pixels), capture your memories with all the clarity, realism and brilliance.
  Phim quay ở Full HD (1920 x 1080 pixel), chụp kỷ niệm của bạn với sự rõ ràng tất cả các, chủ nghĩa hiện thực và rực rỡ.
  The PowerShot SX1 IS also makes it easy to enjoy HD movies and photos on your HDTV with a mini-HDMI cable for direct connection to a high-definition monitor.
  PowerShot SX1 IS cũng trở nên dễ dàng thưởng thức phim HD và hình ảnh trên HDTV của bạn với một cáp mini-HDMI để kết nối trực tiếp với màn hình độ nét cao.
  This allows you to enjoy the full quality of HD with no degradation of image or audio in the signal, but also improves playback functionality, letting you view up to 130 still images at once. The first PowerShot camera to feature a 10.0 Megapixel Canon CMOS sensor for superb image quality. Canon's proprietary CMOS sensors were formerly reserved for its storied EOS line.
  Điều này cho phép bạn thưởng thức chất lượng HD với đầy đủ không có sự xuống cấp của hình ảnh hoặc âm thanh trong tín hiệu, mà còn cải thiện chức năng phát lại, cho phép bạn xem tới 130 vẫn còn hình ảnh một lúc. Các máy ảnh PowerShot đầu tiên để tính năng một 10,0 Megapixel cảm biến CMOS Canon cho chất lượng hình ảnh tuyệt vời được. Canon sở hữu cảm biến CMOS của trước đây là dành riêng cho dòng EOS tầng của nó.
  The PowerShot SX1 IS is the first PowerShot that gives you access to the astonishing imaging power of this technology.
  PowerShot SX1 IS là PowerShot đầu tiên cung cấp cho bạn truy cập vào điện ảnh đáng kinh ngạc của công nghệ này.
  Unlike the CCD sensors on most digital cameras, CMOS sensors convert and amplify signals before they are transferred to the image processor.
  Không giống như các bộ cảm biến CCD trên hầu hết các máy ảnh kỹ thuật số, cảm biến CMOS chuyển đổi và khuếch đại tín hiệu trước khi chúng được chuyển giao cho các bộ xử lý hình ảnh.
  This enables the CMOS sensor to produce exceptionally clean image data, free of the stray signals that can mar images.
  Điều này cho phép các bộ cảm biến CMOS để sản xuất đặc biệt dữ liệu hình ảnh sạch sẽ, miễn phí của các tín hiệu lạc, có thể mar hình ảnh.
  The resulting images show a notable brilliance and clarity.
  Các kết quả hiển thị một hình ảnh sáng và rõ nét đáng chú ý.  • Hàng Chính hãng nhập từ US, Hàng 100% new, fullbox
  • Hàng Order từ US ship từ 8-16 ngày
   • Tham khảo những sản phẩm khác tại Website:
    Mua lẻ với giá sỉ trực tiếp tại MỸ
    Phone : 0938 525 789 ( Lyna)
    Email:erainsale20@yahoo.com Hoặc YM : erainsale20

    Add VN:: A75/6B - Bach Dang St - Dist. Tan Binh - Ho Chi Minh City .
    Add US:: 426 North Imperial Ave #A - Ontario - CA 91764 USA ::
  Sơ đồ hướng dẫn:
  A75/6B - Bạch Đằng - F2 -Q. Tân Bình
  Đối diện Công ty Nước giải Khát PEPSI ( Trong Khu phố 9, Căn nhà thứ 3


   
   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).