Cần Bán Bảng giá Dealer tổng đài cực tốt

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi khoatruong, 16 Tháng bảy 2010.

 1. Liên hệ: 39242284 - 0938496896 - Nick Chat: minhthu_ngocvan
  MAËT HAØNG
  ÑAËC ÑIEÅM KYÕ THUAÄT TÍNH NAÊNG
  ÑÔN GIAÙ
  TỔNG ĐÀI PANASONIC (Malaysia-Japan)
   
  KX-TES 824
  Khung chín:3 trung kế 8 máy nhánh .
  Nâng cấp tối đa : 8 trung keá vaø 24 máy nhánh.
  Chức năng Disa ( 1 line).
  208
  KX-TA 308
  Khung chín :3 trung kế 8 máy nhánh ( Khoâng naâng caáp)
  175
  Khung toång ñaøi
  KX-TDA 100
  Khung chính tổng đài lớn ,  5 khe,
  Nâng cấp tối đa16CO 64 EXTS
  350
  Khung toång ñaøi
  KX-TDA 200
  Khung chính tổng đài lớn  Nâng cấp tối đa32 CO 128 EXTS
  601
  CÁC LOẠI CARD DÙNG CHO TỔNG ĐÀI PANASONIC
   
  KX-TE 82474
  Card 8 maùy nhaùnh naâng caáp cho toång ñaøi :KX-TES 824
  120
  KX-TE 82480
  Card 2 trung keá 8 maùy nhaùnh naâng caáp cho toång ñaøi :
  KX-TES 824
  145
  KX- TE 82483
  Card 3 trung keá vaø 8 maùy nhaùnh naâng caáp cho toång ñaøi
  KX-TES 824
  161
  KX-TE 82491
  Card Disa duøng cho toång ñaøi KX-TES 824 .
  86
  KX-TE 82492
  Card ghi aâm duøng cho toång ñaøi KX-TES 824
  208
  KX-TE 82493
  Card Caller ID hieån thò soá goïi ñeán
  60
  KX-TDA 0108
  Card nguoàn duøng cho khung toång ñaøi KX-TDA 100
  97
  KX-TDA 0104
  Card nguoàn duøng cho khung toång ñaøi KX-TDA 100/ 200
  268
  KX-TDA 0180
  Card 8 trung keá duøng cho khung: KX-TDA 100/200
  170
  KX-TDA 0181
  Card 16 trung keá duøng cho khung: KX-TDA 100/200
  355
  KX-TDA 0173
  Card 8 maùy nhaùnh duøng cho: KX-TDA 100/ 200
  173
  KX-TDA 0174
  Card 16 maùy nhaùnh duøng cho: KX-TDA 100/ 200
  231
  KX-TDA 0170
  Card 8 maùy nhaùnh hoãn hôïp duøng cho: KX-TDA 100/ 200
  201
  KX-TDA 0191
  Card Disa duøng cho TDA 100, 200
  330
  KX-TDA 0190
  Card hoã trôï Disa duøng cho: KX-TDA 100/ 200
  149
  KX-TDA 0189
  Card duøng cho toång ñaøi KX-TDA 100, 200, gaén treân card trung keá toång ñaøi. Tính naêng: hieän
  soá goïi ñeán treân maùy ÑT soá (8 coång), coù ñaûo cöïc
  336
  KX-TDA 0193
  Card duøng cho toång ñaøi KX-TDA 100, KX-TDA 200, 600 gaén treân card trung keá toång ñaøi.
  Tính naêng: hieän soá goïi ñeán treân maùy ÑT soá (8 coång).
  170
  BÀN LẬP TRÌNH – GIÁM SÁTCHO TỔNG ĐÀI PANASONIC
   
  KX-T 7730
  Baøn laäp trình 12 trung keá
  50
  KX-T 7640
  Baøn giaùm saùt 60 maùy nhaùnh
  102
  KX-T 7630
  Baøn laäp trình 24 trung keá., maøn hình hieån thò 3 doøng
  100
  KX-T 7633
  Baøn laäp trình 24 trung keá., maøn hình hieån thò 3 doøng
  139
  Phaàn meàm tính cöôùc
  Duøng cho toång ñaøi KX TA-308, KX TES-824
  900.000ñ
  Boä nguoàn döï phoøng
  Goàm UPS vaø Acqui. Duøng cho toång ñaøi KX TES-824/ TDA 100
  Bình Acqui Atlas 45A UPS Diamond
  2.250.000
   
  2.850.000
  Hoäp taäp ñieåm
  Duøng cho toång ñaiø KX TES-824
  400.000
   
  TỔNG ĐÀI ADSUN- Bảo hành 18 tháng
   
  FX-106
  Toång ñaøi 1 trung keá, 6 maùy nhaùnh
  1.000.000
  FX-208PC
  Toång ñaøi 2 trung keá, 8 maùy nhaùnh
  1.450.000
  FX-312PC
  Toång ñaøi 3 trung keá, 12 maùy nhaùnh
  2.550.000
  FX-416PC
  Toång ñaøi 4 trung keá, 16 maùy nhaùnh
  3.150.000
  FX-424PC
  Toång ñaøi 4 trung keá, 24 maùy nhaùnh
  4.750.000
  FX-432PC
  Toång ñaøi 4 trung keá, 32 maùy nhaùnh
  5.770.000
  FX-832PC
  Toång ñaøi 8 trung keá, 32 maùy nhaùnh
  6.780.000
  FX-840PC
  Toång ñaøi 8 trung keá, 40 maùy nhaùnh
  9.250.000
  FX-848PC
  Toång ñaøi 8 trung keá, 48 maùy nhaùnh
  10.890.000
  FX-856PC
  Toång ñaøi 8 trung keá, 56 maùy nhaùnh
  13.200.000
  FX-864PC
  Toång ñaøi 8 trung keá, 64 maùy nhaùnh
  14.650.000
  Card Disa ADSUN
  Duøng cho caùc loaïi toång ñaøi FX208PC ñeán FX864PC, ñeå thu vaø phaùt lôøi chaøo, lôøi höôùng daãn goïi tröïc tieáp ñeán töøng maùy nhaùnh, thôøi gian ghi aâm 20 giaây
  400.000
  Phaàn meàm
  Phaàn meàm tính cöôùc ñieän thoaïi cuoäc goïi ñi treân caùc maùy ñieän thoaïi nhaùnh duøng cho toång ñaøi FX208PC
  300.000
  Phaàn meàm
  Phaàn meàm tính cöôùc ñieän thoaïi cuoäc goïi ñi duøng cho caùc loaïi toång ñaøi töø FX416PC ñeán FX864PC ñeå tính cöôùc ñt treân töøng maùy nhaùnh vaø cho töøng ngöôøi duøng (50 account codes)
  150.000
  Hoäp hieån thò
  Hoäp hieån thò soá ñt noäi boä daønh cho line tröïc toång ñaøi
  400.000


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).