Cần Bán bảng giá Dealer điện thoại cho tổng đài!

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi 5giay.com, 18 Tháng bảy 2010.

 1. 5giay.com New Member

  Liên hệ: 39242284 - 0938496896 - Nick Chat: minhthu_ngocvan
  Stt
  ĐƠN GIÁ
  (USD)
  Tính naêng Kyõ thuaät
   
   

   

  ÑIEÄN THOAÏI HÖÕU TUYEÁN HIEÄU PANASONIC

   
  1.
  8.7$
  Panasonic KX-TS500: (Maõ Lai)
  Coù 3 caáp ñieàu chænh taêng, giaûm chuoâng vaø aâm löôïng, coù 5 maøu ñeå löïa choïn (traéng, ñen, xanh, ñoû, xaùm).
   
  2.
   
  13.5$
   
  Panasonic KX-TS520: (Maõ Lai)
  3 số gọi nhanh (bằng một phím bấm); 3 mức âm lượng chuông; bàn phím to dễ sử dụng, thao tác đơn giản; kiểu dáng thiết kế độc đáo mới lạ; chế độ Tone/Pulse; Đèn báo cuộc gọi đến.
   
  3.
  24$
  Panasonic KX-TS560: (Maõ Lai)
  Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc; hiển thị số gọi đến (50 số), 20 số gọi đi; danh bạ 50 tên và số điện thoại; bàn phím to dễ sử dụng, thao tác đơn giản; kiểu dáng thiết kế độc đáo mới lạ; phím navigator dễ sử dụng; chế độ nhạc chờ cuộc gọi; khóa bàn phím bằng mật khẩu
   
  4.
  34$
  Panasonic KX-TS580: (Maõ Lai)
  Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc; hiển thị số gọi đến (50 số), 20 số gọi đi; danh bạ 50 tên và số điện thoại; speakerphone 2 chiều; bàn phím to dễ sử dụng, thao tác đơn giản; kiểu dáng thiết kế độc đáo mới lạ; phím navigator dễ sử dụng; chế độ nhạc chờ cuộc gọi; khóa bàn phím bằng mật khẩu.
   
  5.
  39$
  Panasonic KX-TS600: (Maõ Lai)
  Gioáng nhö KX-TSC35, coù 50 boä nhôù, 3 phím nhôù nhanh, maøn hình hieån thò soá goïi ñi, goïi ñeán, maøn hình coù 3 doøng hieån thò, löu ñöôïc 50 soá goïi ñeán, coù chöùc naêng khoùa baøn phím, coù Speaker Phone; Coù 2 maøu traéng, ñen ñeå löïa choïn, coù oå caém tai nghe.
   
  6.
  19.5$
  Panasonic KX-TSC11: (Maõ Lai)
  Coù 50 boä nhôù, coù maøn hình hieån thò soá goïi ñi, ñeán 2 doøng (heä FSK DTMF), löu 50 soá goïi ñeán vaø 10 soá vöøa goïi ñi.  Coù 3 caáp ñieàu chænh aâm löôïng, khoùa cuoäc goïi lieân tænh vaø quoác teá.
   
  7.
  16$
  Panasonic KX-T 2371: (Maõ Lai)
  Coù 13 boä nhôù, coù nuùt ñieàu chænh aâm löôïng, coù 3 caáp ñieàu chænh aâm löôïng, coù coång data port duøng ñeå baét song song vôùi moät maùy khaùc hoaëc duøng ñeå keát noái vôùi maùy ghi aâm.
   
  8.
  25.5$
  Panasonic KX-T 2373: (Maõ Lai)
  Coù 30 boä nhôù, khoâng coù maøn hình, coù Sp-phone, coù khoaù baøn phím, chöùc naêng giöõ cuoäc goïi coù nhaïc neàn, coù coång data port duøng ñeå baét song song vôùi moät maùy khaùc hoaëc duøng ñeå keát noái vôùi maùy ghi aâm, coù oå caém tai nghe.
   
  9.
  31.5$
  Panasonnic KX-T 2375: (Maõ Lai)
  Coù 28 boä nhôù, coù maøn hình hieån thò soá goïi ñi, coù Sp-phone, coù khoaù baøn phím, chöùc naêng giöõ cuoäc goïi coù nhaïc neàn, coù coång data port duøng ñeå baét song song vôùi moät maùy khaùc hoaëc duøng ñeå keát noái vôùi maùy ghi aâm, coù oå caém tai nghe.
   
  10.
   
  52$
   
  Panasonnic KX-T 2378: (Maõ Lai)
  Ñieän thoaïi 2 line, coù 28 boä nhôù, coù maøn hình hieån thò soá goïi ñi, coù Sp-phone, coù khoaù baøn phím, chöùc naêng giöõ cuoäc goïi coù nhaïc neàn, coù coång data port duøng ñeå baét song song vôùi moät maùy khaùc hoaëc duøng ñeå keát noái vôùi maùy ghi aâm, coù oå caém tai nghe, ñaøm thoaïi hoäi nghò 3 beân vôùi 2 line ngoaøi, maøn hình LCD hieån thò 16 kyù töï, coù ñoàng hoà, ñeøn baùo cuoäc goïi, töï ñoäng goïi laïi.
   
  11.
  90.5$
  Panasonnic KX-T 3282: (Maõ Lai)
  Ñieän thoaïi 02 line ñaàu vaøo, ñieän thoaïi 03 beân vôùi 02 line beân ngoaøi khaùc nhau, loa ngoaøi 02 chieàu, löu ñöôïc 50 teân vaø soá ñieän thoaïi, maøn hình LCD hieån thò 03 doøng vaên baûn, 48 kí töï, hieån thò ñoàng hoà, hieån thò soá goïi ñeán, nhôù 10 soá goïi ñi, baøn phím to deã söû duïng vaø thao taùc, khe caém tai nghe, phím nhôù goïi nhanh, môû roäng tôùi 8 station, intercom noäi boä
   
   
   
  ÑIEÄN THOAÏI KYÕ THUAÄT SOÁ DECTPHONE HIEÄU PANASONIC
   
  3.
  101$
  Panasonic KX-TG6451 (Trung Quoác)
  Thay theá TCD530 , maát ñieän ma’y mẹ duøng ñöôïc.
  Coù 1 maùy meï vaø 1 maùy con coù ñeá saïc rôøi, coù Sp-phone treân caû maùy meï vaø maùy con, coù 220 boä nhôù, coù maøn hình lôùn 6 doøng maøu xanh, hieån thò soá goïi ñi, ñeán (heä FSK DTMF), löu ñöôïc 50 teân vaø soá goïi ñeán, caøi giôø baùo thöùc, khoùa cuoäc goïi lieân tænh, khaû naêng môû roäng ñöôïc 5 tay con, caùc tay con lieân laïc vôùi nhau nhu boä ñaøm (Walkie Talkie), ñaøm thoaïi tay ba, intercom hai chieàu, chænh ñöôïc ñöôïc 6 kieåu chuoâng ña aâm.  Cöï ly 30m – 40m, coù oå caém tai nghe.  Giaù treo töôøng.
   
  4
  107$
  Panasonic KX-TG6461 (Trung Quoác)
   
  Gioáng KX-TG6451 , co theâm chöùc naêng Ghi aâm lôøi chaøo vaø lôøi nhaén
   
  5
  33.5$
  Panasonic KX-TG1100:  (Trung Quoác)
  Coù 1 baøn phím, maøn hình maøu cam hieån thò soá goïi ñeán, nhôù 50 teân vaø soá ñieän thoaïi goïi ñeán, danh baï löu 50 teân vaø soá ñieän thoaïi, goïi laïi soá löu trong boä nhôù (toái ña 10 soá), coù 20 kieåu nhaïc chuoâng ñeå löïa choïn, quay soá goïi baèng 1 phím baám toái ña 9 soá, coù giaù treo töôøng, pin saïc Ni-MH.
   
  6.
  59$
  Panasonic KX-TG1102:  (Trung Quoác)
  Coù 1 maùy meï gioáng KX-TG1100 vaø 1 maùy con, maøn hình maøu cam hieån thò soá goïi ñeán, nhôù 50 teân vaø soá ñieän thoaïi goïi ñeán, danh baï löu 50 teân vaø soá ñieän thoaïi, goïi laïi soá löu trong boä nhôù (toái ña 10 soá), coù 20 kieåu nhaïc chuoâng ñeå löïa choïn, quay soá goïi baèng 1 phím baám toái ña 9 soá, coù giaù treo töôøng, pin saïc Ni-MH.
   
  7.
  28$
  Panasonic KX-TG1311:  (Trung Quoác)
  M rộng tối đa 6 tay con (dùng tay con (KX-TGA828); hạn chế cuộc gọi với 6 mức cấm; hiện và lưu 50 số hoặc tên gọi đến, 10 số gọi đi; danh bạ lưu 50 tên và số; đàm thoại hội nghị giữa các tay con; màn hình có đèn chiếu sáng màu cam; thời gian chờ tới 150 giờ, thời gian đàm thoại liên tục 17 giờ.
   
  8.
  52$
  Panasonic KX-TG1312:  (Trung Quoác)
  Boä dect 2 tay con gioáng KX-TG1311.
   
  9
   
   
  Panasonic KX-TG7200: (Trung Quoác)
  Môû roäng toái ña tôùi 6 tay con; Speaker Phone 2 chieàu KTS; hieån thò vaø löu 50 soá goïi ñeán, 10 soá goïi ñi; nhaïc chuoâng ña aâm vôùi 10 kieåu chuoâng löïa choïn; danh baï löu 50 soá; maøn hình lôùn maøu cam hieån thò roõ raøng vaø deã ñoïc.
   
   
  10
   
   
   
  Panasonic KX-TG7202: (Trung Quoác)
  Boä Dect 2 tay con, môû roäng toái ña tôùi 6 tay con; Speaker Phone 2 chieàu KTS; haïn cheá cuoäc goïi vôùi 6 möùc caám; hieån thò vaø löu 50 soá goïi ñeán, 10 soá goïi ñi; nhaïc chuoâng ña aâm vôùi 10 kieåu chuoâng löïa choïn; danh baï löu 50 soá; maøn hình lôùn maøu cam hieån thò roõ raøng vaø deã ñoïc.
   
   
  11.
  66$
  Panasonic KX-TG7331
  Hai baøn phím, coù speakerphone, Phím ñieàu khieån 4 chieàu, Hieån thò soá goïi ñeán 50 (soávaø teân), Hieån thò 14 ngoân ngöõ, ñaøm thoaïi hoäi nghò, danh baï treân tay con 100 (soá vaø teân), maøn hình maøu cam, nhaïc chuoâng ña aâm 15 kieåu, nhôù soá goïi ñi 10 soá, thôøi gian ñaøm thoaïi 17h, thôøi gian chôø 150h, coù chöùc naêng baùo thöùc, ñeøn baùo chuoâng reo, cheá ñoä ban ñeâm, copy danh baï giöõa caùc tay con
   
  12
  78.5$
  Panasonic KX-TG7341
  Hai baøn phím, coù speakerphone, Phím ñieàu khieån 4 chieàu, Hieån thò soá goïi ñeán 50 (soávaø teân), Hieån thò 14 ngoân ngöõ, ñaøm thoaïi hoäi nghò, danh baï treân tay con 100 (soá vaø teân), maøn hình maøu cam, nhaïc chuoâng ña aâm 15 kieåu, nhôù soá goïi ñi 10 soá, thôøi gian ñaøm thoaïi 17h, thôøi gian chôø 150h, ghi aâm lôøi nhaén 20 phuùt, coù chöùc naêng baùo thöùc, ñeøn baùo chuoâng reo, cheá ñoä ban ñeâm, copy danh baï giöõa caùc tay con
   
  13
  61$
  Panasonic KX-TG8011
  Maøn hình LCD 1.4” hieån thò maøu, Menu daïng icon, Ñeøn baøn phím, Môû roäng toái ña tôùi 6 tay con, Speaker Phone 2 chieàu, Hieän vaø löu 50 soá goïi ñeán, 10 soá goïi ñi, Nhaïc chuoâng ña aâm saéc, Cheá ñoä ban ñeâm, Danh baï löu 200 soá, Ñaøm thoaïi hoäi nghò 3 beân, Thôøi gian chôø leân tôùi 250 giôø, thôøi gian ñaøm thoaïi 15 giô
   
  14.
  102$
  Panasonic KX-TG8012
  Tính naêng gioáng KX-TG8011 nhöng coù hai tay con
   
  15
   
   
   
  42$
  Panasonic KX-TG6411 (Trung Quoác)
  Gioáng KX-TG7200, coù tính naêng private mode, caøi ñaët choáng nghe thoâng. Môû roäng toái ña tôùi 6 tay con; Speaker Phone 2 chieàu KTS; hieån thò vaø löu 50 soá goïi ñeán, 10 soá goïi ñi; nhaïc chuoâng ña aâm vôùi 10 kieåu chuoâng löïa choïn; danh baï löu 50 soá; maøn hình lôùn maøu cam hieån thò roõ raøng vaø deã ñoïc.
  Môû roäng phaïm vi phuû soùng, thích hôïp cho building vaø toøa nhaø cao taàng.
  Coù ñeøn baøn phím
  16
  67$
  Panasonic KX-TG6412 (Trung Quoác)
  Gioáng KX-TG6411, coù theâm 1 tay con
  17.
   
   
  45$
  Panasonic KX-TG6421
  Maøn hình LCD 1.8” hieån thò maøu, Khaû naêng ghi aâm 20phuùt , baùo thöùc, 15 kieåu chuoâng, 6 möùc ñieàu chænh chuoâng, 4 möùc ñieàu chænh aâm thanh tai nghe, 6 möùc ñieàu chænh speakerphone, Caller ID 50 soá , quay laïi 10 soá gaàn nhaát, Ñeøn baøn phím, Môû roäng toái ña tôùi 6 tay con, Speaker Phone 2 chieàu, Hieän vaø löu 50 soá goïi ñeán, 10 soá goïi ñi, Nhaïc chuoâng ña aâm saéc, Cheá ñoä ban ñeâm, Danh baï löu 100 soá, Ñaøm thoaïi hoäi nghò 3 beân, Thôøi gian chôø leân tôùi 170 giôø, thôøi gian ñaøm thoaïi 18 giôø
  18.
  Hết hàng
  Panasonic KX-TG8100: (Trung Quoác)
  Coù 1 baøn phím, maøn hình maøu, hieån thò soá goïi ñeán vôùi 50 teân vaø soá ñieän thoaïi, baøn phím vaø maøn hình tay con chieáu saùng, ñeøn baùo chuoâng reo, loa ngoaøi, danh baï löu 200 teân vaø soá ñieän thoaïi, chuoâng/nhaïc chuoâng ña aâm saéc, keát noái toái ña tôùi 6 tay con, nhaén tin SMS, pin saïc Ni-MH, coù oå caém tai nghe.
  19
  73$
  Panasonic KX-TG8411: (Trung Quoác)
  Gioâng KX-TG8200, thieát keá sang troïng vôùi ñöôøng vieàn maøu baïc saùng. Coù 3 loaïi hình neàn vôùi 5 maøu löïa choïn, phím baám joystick deã söû duïng.
  20
  153$
  Panasonic KX-TG8280: (Trung Quoác)
  Ñieän thoaïi kyõ thuaät soá, 2 line, hieån thò soá goïi ñeán 2 heä (SFK DTMF); ñaøm thoaïi tay ba; ghi aâm 40 phuùt; maøn hình maøu roäng, deã ñoïc (4000 maøu); coù ñeøn baùo cuoäc goïi ñeán; baøn phím coù ñeøn; coù Speaker Phone treân caû maùy meï vaø maùy con; danh baï löu 200 soá vaø teân; löu ñöôïc 50 soá goïi ñeán; coù theå môû roäng ñeán 6 tay con; (KX-TGA828); ñaøm thoaïi hoäi nghò giöõa caùc tay con, giöõa tay con vaø maùy meï, vôùi maùy ngoaøi maïng; coù cheá ñoä töï ñoäng quay laïi soá vöøa goïi ñeán; pin coù theå ñaøm thoaïi leân ñeán 12h, cheá ñoä chôø 150h, ñieän thoaïi duøng cuøng moät luùc 2 line, coù oå caém tai nghe.
  21.
  52$
  Panasonic KX-TG8070: (Trung Quoác)
  Môû roäng toái ña tôùi 6 tay con; hieän vaø löu 50 soá goïi ñeán, 10 soá goïi ñi; nhaïc chuoâng ña aâm saéc 15 kieåu chuoâng treân hanset va 5 kieåu chuoâng treân base; danh baï löu 200 soá; maøn hình 1.3 inch hieån thò 4000 maøu, menu daïng bieåu töôïng; tính naêng nhaén tin SMS coá ñònh; thoaïi raûnh tai vôùi speaker phone, khe caém tai nghe môû roäng.
  22
  72$
  Tay con Panasonic KX-TCA 151: (Thaùi Lan):
  Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TCD 530
  23
  38.5$
  Tay con Panasonic KX-TCA 121 (Thaùi Lan):
  Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TCD 210, 220, 230, 240
  24.
  102$
  Tay con Panasonic KX-TCA 181: (Thaùi Lan)
  Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TCD 810.
  25
  37$
  Tay con Panasonic KX-TGA721: (Trung Quoác)
  Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TG7200/7202.
  26
  37.5$
  Tay con Panasonic KX-TGA641CXS/T
  Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TG6411/6412.
  27
  57.5$
  Tay con Panasonic KX-TGA820: (Trung Quoác)
  Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TG8200.
  28
   
  62$
  Tay con Panasonic KX-TGA828: (Trung Quoác)
  Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TG8280.
  29
   
  41.5$
  Tay con Panasonic KX-TGA807: (Trung Quoác)
  Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TG8070


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).