Bóp, dây nịt và các sản phẩm làm bằng da cá sấu!!! Giá cực tốt

Thảo luận trong 'Quần áo nam, Thời trang nam HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi Xauzaiditayga, 11 Tháng mười một 2009.

 1. [FONT=&quot]SHOP TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG


  [IMG]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Xin chào anh ch[FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] em ![/FONT][FONT=&quot]
  nhà nuôi cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]t, có ngu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]n da r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ẹ[/FONT][FONT=&quot]p nên gia công làm thêm các m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t hàng nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] : Bóp - Dây N[/FONT]
  [/FONT][FONT=&quot]ị[FONT=&quot]t - Bóp N[/FONT][FONT=&quot]ữ - Và các sản phẩm khác[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]
  Da cá s
  [FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u không nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] da bò , da c[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]u , ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] có m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t vân đ[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng , da cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u có hoa văn đa d[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]ng và đ[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c bi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t không có hoa văn nào l[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]p l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i chú cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u có m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t nét đ[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng riêng , không con nào gi[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng con nào . Nghĩa là anh ch[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] em không g[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]p tr[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p nào đ[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng hàng khi s[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m da cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u .

  Xin đ[/FONT]
  [FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o hàng c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a em là[/FONT][FONT=&quot]da thật 100%[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Giá c[FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a em đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a ra r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh tranh vì : là[/FONT][FONT=&quot]m t[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n g[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]c ( không qua b[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t kỳ trung gian nào)[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [FONT=&quot]Có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] nói, s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m làm t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] da cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u không ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p vì đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c làm t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] da th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t 100% mà quan tr[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n là s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]c đáo. Hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n nay, các s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m da cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c làm th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] công nên [/FONT][/FONT][FONT=&quot]gi[FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot] nguyên đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] bóng m[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a [/FONT][FONT=&quot]l[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]p da nguyên thu[/FONT][FONT=&quot]ỷ[/FONT][FONT=&quot]. Chính v[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] cá tính toát ra t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] hoang dã nguyên s[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m là đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u mà không ít ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i, đ[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c bi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t phái m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t [/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a chu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ng.

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Bí quy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t mua và s[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT]
  [/FONT][FONT=&quot]
  S
  [FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] da cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u khá đ[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]t ti[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n nên c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]u ý đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] tránh mua ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i hàng d[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]m hay hàng kém ch[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng. Da cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u có đ[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m phân bi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t là gi[/FONT][FONT=&quot]ữa những nếp da là những nếp nhăn rất tự nhiên và ko nếp nhăn nào giống nếp nhăn nào[/FONT][FONT=&quot], b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] căn c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m này đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] phân bi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t da cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t hay gi[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]. Còn n[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u là da bò d[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p khuôn đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]o n[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p da s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] không có n[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p nhăn t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] nhiên [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] gi[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng n[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p da, vì là n[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p in b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng khuôn.[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]Anh ch[FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] em nào mua t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] 2 cái tr[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] lên s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] có giá t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]t[/FONT][/FONT]

  [FONT=&quot]S[FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng các s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m làm t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] da cá s[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh m[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot], oai phong, l[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch lãm[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][/FONT][FONT=&quot][IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [FONT=&quot]T[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t C[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n S[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n Ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]BÓP - đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng giá 500k[/FONT][/FONT]
  B1= SOLD OUT
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 65KB.[IMG]

  [FONT=&quot]B2 = SOLD OUT
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 84KB.[IMG]
  B3 = SOLD OUT

  [/FONT]
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 47KB.[IMG]
  B4 = SOLD OUT
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 140KB.[IMG]

  B5 = SOLD OUT
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 121KB.[IMG]
  B6 (loại này là bóp đứng nha) = SOLD OUT
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 105KB.[IMG]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]


  [FONT=&quot]DÂY NỊT - Đồng giá 600k[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  D1
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 60KB.[IMG]

  D2 = ORDERED
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 86KB.[IMG]
  D3
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 100KB.[IMG]

  D4 = SOLD OUT
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 107KB.[IMG]

  D5 = SOLD OUT
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 62KB.[IMG]
  D6 = SOUT OUT
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 61KB.[IMG]
  D7
  = SOLD OUT

  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 60KB.[IMG]
  HÀNG ĐỘC NÈ (ACE PHẢI ĐẶT TRƯỚC 30% GIÁ TRỊ SP)
  GIÁ???? ==> LIÊN HỆ DƯỚI SIGN
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x800 and weights 65KB.[IMG]
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x800 and weights 59KB.[IMG]
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x800 and weights 88KB.[IMG]
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 114KB.[IMG][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Em buôn bán t[FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i nhà nên ace c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] yên tâm hen
  L[/FONT]
  [FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]u ý: vì còn đi h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c nên em ko ship đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c, ace thông c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m nha[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot][IMG][IMG]0908.90.5388 - 012.53.53.53.88[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT][FONT=&quot]Tr[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n Ng[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c Tr[/FONT][FONT=&quot]ưở[/FONT][FONT=&quot]ng
  Yh: ngoctruong5388

  766A/35 L[/FONT]
  [FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]c Long Quân P9 Tân Bìn[/FONT][FONT=&quot]h[/FONT]
  [/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).