Ban xe cẩu bánh xích bánh lốp, bom be tông, cau thap

Thảo luận trong 'Điện Tử, Điện Gia Dụng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi congnghemoi, 4 Tháng tám 2010.

 1. [FONT=.VnTimeH]Th«ng tin chung:[/FONT]
  [FONT=.VnTimeH]c«ng ty tnhh thshy;u¬ng m¹i dòng phóc[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Add: P6E6 khu TT C«ng ty c¬ khÝ sè 5 – T©y Mç – Tõ Liªm[/FONT] [FONT=.VnTime] - Hà N[/FONT][FONT=.VnTime]i[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Tel: 04.38392104[/FONT] [FONT=.VnTime] [/FONT] [FONT=.VnTime] [/FONT] [FONT=.VnTime]Fax: 04.38392104[/FONT] [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Mobile[/FONT][FONT=.VnTime] : 0983.823.876 – [/FONT] [FONT=.VnTime]0935. 597. 669 [/FONT] [FONT=.VnTime]– [/FONT] [FONT=.VnTime]0942 158 168[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Email: ctydungphuc@gmail.comnguyentrong.dungphuc@gmail.com [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Website: http://www....................................[/FONT]
  [FONT=.VnTimeH]chóng t«I chuyªn nhËp khÈu trshy;uc tiÕp b¸n vµ cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng.[/FONT]
  [FONT=.VnTimeH]“ c«ng ty tnhh tm dòng phóc lµ mét tæ chøc phôc vô hoµn h¶o Víi phshy;¬ng ch©m n¬I nµo chóng t«I ®Õn n¬I ®ã sÏ thµnh c«ng”[/FONT]
  [FONT=.VnTimeH]®Õn víi chóng t«I yªn t©m vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt lshy;îng s¶n phÈm lµ hµng ®Çu, kh¸ch hµng lµ thshy;îng ®Õ[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Chóng t«i lµ ®¹i lý ®éc quyÒn cho tËp ®oµn SANY c«ng nghÖ cña §øc.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]S¶n phÈm cung cÊp m¸y xóc, m¸y ñi, lu, khoan cäc nhåi, tr¹m trén bª t«ng, m¸y d¶i th¶m, c¸c lo¹i cÈu b¸nh xÝch, b¸nh lèp tõ [/FONT] [FONT=.VnTime]20 ®Õn 600 tÊn hiÖu NhËt. Hµn Quèc, §øc, Singapo, Trung Quèc, SANY…….trùc tiÕp nhËp khÈu t¹i nhµ m¸y s¶n xuÊt ®shy;îc[/FONT][FONT=.VnTime] nhËp nguyªn b¶n ®shy;a [/FONT] [FONT=.VnTime]vÒ Vi[/FONT][FONT=.VnTime]t Nam . [/FONT]
  [FONT=.VnTime]( §Æc biÖt [/FONT] [FONT=.VnTime]Quý kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®Çu tshy;shy; chóng t«i [/FONT] [FONT=.VnTime]mêi ®i th¨m quan miÔn phÝ, [/FONT] [FONT=.VnTime]chän s¶n phÈm theo yªu cÇu t¹i nhµ m¸y s¶n xuÊt ë nshy;shy;íc ngoµi[/FONT][FONT=.VnTime])[/FONT]
  [FONT=.VnTimeH]bª t«ng sany:[/FONT]
  - Xe bơm cn : 28m – 60 m
  -Bơm tĩnh : công sut 60m3/h – 118m3/h
  - Bơm t hành
  - cn phân phi bê tông ( playcing boom )
  PHÂN PHI MÁY XÚC SANY:
  - Máy xúc lt SANY
  - Máy đào đào SANY, hd370
  Xe trn bê tông SANY: hd270 – 7m3
  xe ben SANY và xe trn bê tông SANY
  Cu SANY các loi :11 tn , 12 tn , 15 tn , 20 [FONT=.VnTime]®Õn[/FONT] 220tn - 600 [FONT=.VnTime]tÊn[/FONT]…vv
  Xe chuyên dng : xe téc , xe tưới nước ra đường SANY …v v
  xe ti : hd65 , hd72 , hd120 , hd250 , hd320 …v v
  Cung cp các thiết b ph tùng cht lượng tt nht , giá tt nht [FONT=.VnTime]chÝnh h·ng[/FONT] [FONT=.VnTime] t¹i[/FONT] Vit Nam.
  [FONT=.VnTimeH]Ngoµi ra chóng t«I cßn cung cÊp c¸c thiÕt bÞ sau: cña c¸c nshy;íc nhËt , ®øc , trung quèc , hµn quèc , singapor …..[/FONT]
  Các thiết b [FONT=.VnTime]cÈu[/FONT] hng nng, siêu trường, siêu trng.(Cu bánh xích, bánh lp ( 50 - 600 )tn, máy phát đin ( 75 - 1000 )KVA, lu rung, máy xúc, máy i, máy ri thm ABG....
  Chuyên bán và cho thuê các loi máy phc v thi công công trình.
  - Thiết b phc v cho thi công nn đường ( Lurung, máy xúc, máy i...)
  - Cho thuê bơm bêtong, cu bánh xích, bánh lp, máy phát đin đi làm các d án. Các thiết b hng nng, siêu trường, siêu trng.
  - Các loi thiết b thi công [FONT=.VnTime]b¸n vµ cho[/FONT] thuê :
  -Cu tháp.( Ca QTZ hoc SCM…). Vn thăng lng.
  - Bơm Bê Tông,Trm trn bê tông. Xe vn chuyn Bê tông
  - Các loi cu bánh xích DH, KH, KOBELCO t 30Tn ~ 600Tn.
  [FONT=.VnTime]- CÈu b¸nh xÝch KOBELCO 7045, 7055,7065 tõ 20 – 600 tÊn míi hoÆc ®· qua sö dông ®shy;uîc nhËp khÈu tõ NhËt B¶n vµ c¸c nshy;íc kh¸c,[/FONT]
  - Các loi cu bánh lp đa hình KATO, TADANO, KOBELCE 25T~600Tan
  [FONT=.VnTime]- C¸c lo¹i m¸y khoan coc nhåi , DE 4500, 5000, 5500, KH 125,180,250 , c¸c[/FONT] [FONT=.VnTime] loai….VV[/FONT][FONT=.VnTime]V[/FONT]
  - Các loi máy khoan tun hoàn ngược
  - Các thiết b s lý nn đt yếu tiên tiến nht ti Vit Nam)
  - Các thiết b thi công đóng cc trên bin ( Đnh v bng v tinh GPS ) [FONT=.VnTime][/FONT]
  - Các loi máy MASAGO (máy cp tường vây, cc barret).
  - Các loi máy phát đin. 40KVA – 1000KVA
  - Các loi máy thi công: Như: Xúc đào, Lu rung, Xúc lt ...
  - Thiết b nâng h phc v trong nhà xưởng.
  - Cùng các thiết b chuyên dng khác. [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]- M¸y ®ãng Ðp cäc ro bèt JYZ, YZY [/FONT]
  [FONT=.VnTimeH]C¸c thiÕt bÞ thshy;êng xuyªn nhËp .[/FONT]
  1. Cu Bánh xích KH-100D trng ti 30Tn
  2. Cu Bánh xích IHI-CCH500-3 , KOBECO trng ti 50Tn – 60 Tn
  3. Cu Bánh xích SUMITOMO LS-218RH-5 trng ti 80Tn
  3. Cu Bánh xích SUMITOMO LS-238RH-5 trng ti 100Tn
  4. Cu đa hình Bánh lp KATO KR45H-V trng ti 25 – 45 Tn
  5. Cu Bánh lp TADANO, KA TO trng ti 25 - 600Tn
  6. Máy xúc đào HITACHI ZX200 gu 0,8m3
  7. Lu rung INGERSOLL SD-100D 11Tn, lc rung 26tn (S lượng 08 máy)
  8. Máy xúc lt CASE 410 gu 0,33m3
  9. Máy khoan tun hoàn ngược RCD S500
  10. Máy phát đin Denyo công sut 75 – 300 KVA
  11. Thiết b nâng h (nâng người, vt) làm vic trong nhà xưởng hoc nhng nơi làm vic trên cao JLG 2033E và 2658E chiu cao làm vic t 6,1m ~ 7,92m [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]12. Gia c«ng chÕ t¹o c¬ khÝ, l¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp, san lÊp mÆt b»ng[/FONT]

  [FONT=.VnTime] [/FONT]

  [FONT=.VnTime] [/FONT]

  Máy móc tiêu biểu

  Máy khoan nhồi NIPPON SHARYO ED 5500……..


  • Nước sản xuất: Nhật Bản
  • Chiều dài cần: 23m
  • Trọng tải máy cơ sở: 50 Tấn
  • Bán Kính làm việc: 3,8m-5,4m
  • Độ sâu khoan: 58m-68m
  • Đường Kính khoan: 0,8m-2m
  HITACHI KH 125,KH 150, KH180, CX 500,CX550….. [FONT=.VnTime]CÈu b¸nh xÝch tõ 30 ®Õn 600 tÊn[/FONT][FONT=.VnTime][/FONT]


  • Nước sản xuất: Nhật Bản
  • Chiều dài cần: 22m
  • Trọng tải máy cơ sở: 35 Tấn
  • Bán Kính làm việc: 3,6m-5m
  • Độ sâu khoan: 55m-65m
  • Đường Kính khoan: 0,8m-2m
  NIPONSHARYO ED 4000,DE 5000, ED 5500, ED 6500…..

  • Nước sản xuất: Nhật Bản
  • Chiều dài cần: 17,5m
  • Trọng tải máy cơ sở: 35 Tấn
  • Bán Kính làm việc: 3,4m-5m
  • Độ sâu khoan: 46m
  • Đườngkính khoan: 0,8m-2m
  Máy đào tường Barret. HITACHI KH 180 Gầu đào thủy lực MASSAGO


  • Nước sản xuất: Nhật Bản
  • Chiều dài cần: 22m
  • Trọng tải máy cơ sở: 50 Tấn
  • Bán Kính làm việc: 3,6m-5m
  • Trọng tải gầu đào:12 tấn
  • Kích thước miệng gầu đào: 0,6m-2,2m
  Máy bơm bê tông JUNJJIN,SANY


  • Công suất: 140m3/h
  • Tầm với cần: 37,5m
  • Nước sản xuất: Hàn Quốc
  Máynbơm bê tông PUITZMEISTER,SANY


  • Công suất bơm: 90m3/h
  • Tầm với cần: 27,5m
  • Nước sản xuất: CHLB Đức
  Máy bơm bê tông tĩnh SCHWING,SANY


  • Công suất bơm: 110m3/h
  • Nước sản xuất: CHLB Đức
  Xe trộn bê tông Huyndai


  • Dung tích: 7m3
  • Nước sản xuất: Hàn Quốc
  • Công suất: 245 HP
  Xe trộn bê tông Deawoo


  • Dung tích: 7m3
  • Nước sản xuất: Hàn Quốc
  • Công suất: 245 HP
  Xe Tải Ben Hundai


  • Tải trọng:15 tấn
  • Nước sản xuất: Hàn Quốc
  • Công suất: 265 HP
  Máy San


  • Nhãn hiệu: Komatsu
  • Nước sản xuất: Nhật Bản
  • Công suất: 110CV
  Máy ủi


  • Nhãn hiệu: CAT-D6R
  • Nước sản xuất: Mỹ
  • Công suất: 165CV
  Máy đầm rung


  • Nhãn hiệu: Dynapac
  • Nước sản xuất: Thụy Điển
  • Công suất: 140CV
  Máy xúc bánh xích


  • Nhãn hiệu: CAT
  • Nước sản xuất: Mỹ
  • Công suất: 295 HP
  Máy Xúc Lật


  • Nhãn hiệu Huyndai 757-7
  • Nước sản xuất: Hàn Quốc
  • Công suất: 225HP
  • Dung tích gầu: 2,7 m3
  Xe cẩu TADANO [FONT=.VnTime]Tõ 25 ®Õn 600 TÊn……[/FONT][FONT=.VnTime][/FONT]


  • Sức cẩu tối đa: 25 tấn
  • Nước sản xuất: Nhật Bản
  • Công suất: 235
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTimeH][/FONT]
  [FONT=.VnTimeH][/FONT]
  [FONT=.VnTimeH]Chóng t«I nhËp hµng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, khi cµn bÊt cø thiÕt bÞ nµo chóng t«i còng ®¸p øng kÞp thêi.[/FONT]
  [FONT=.VnTimeH]Mong nhËn ®shy;îc sù quan t©m cña kh¸ch hµng[/FONT]
  [FONT=.VnTimeH]TrËn träng c¶m ¬n.[/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).