Hà Nội ÀN - Thức ăn đặc biệt cho chó con và chó mẹ

Thảo luận trong 'Thú nuôi, cây cảnh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi tisieulun, 3 Tháng mười 2009.

 1. tisieulun New Member

  [IMG]

  Theo quy trình kieåm tra cuûa hieäp hoäi caùc phoøng kieåm soaùt thöùc aên chaên nuoâi Hoa Kyø (AAFCO), ANF Advantage 21 cung caáp ñaày ñuû nguoàn dinh döôõng caân ñoái cho choù ôû moïi giai ñoaïn tuoåi.
  THAØNH PHAÀN PHAÂN TÍCH ÑAÛM BAÛO
  Protein ..........21,00% Vitamin A...........20,000 IU/kg
  Beùo.................10,00% Vitamin D3...........2,000 IU/kg
  Tro...................6,00% Vitamin E..............100 IU/Kg
  Xô....................4,00% Cu (CuSO4)........15,00 mg/Kg
  Ñoä aåm............10,00%

  HÖÔÙNG DAÃN CHO AÊN
  Ñaàu tieân, neân troän ANF vôùi thöùc aên cuõ maø choù quen duøng thöôøng ngaøy. Daàn daàn thay theá thöùc aên cuõ trong thôøi gian 1 tuaàn. Söû duïng theo baûn chæ daãn khuyeán caùo beân döôùi. Ñeå ñaït ñöôïc troïng löôïng lyù töôûng, ñieàu chænh kích côõ tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä hoïat ñoäng. Cung caáp nhieàu nöôùc saïch. Neân cho choù mang thai hay nuoâi con aên lieân tuïc. Cho choù con hôn 6 thaùng tuoåi aên gaáp ñoâi so vôùi lieàu khuyeán caùo.

  Nhà phân phối
  SUNSET.JSC
  86 Quán sứ, Hoàn kiếm, Hà nội
  Tel: 046. 2702719 Fax: 046. 2702719
  Sản xuất tại Mỹ.


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).